Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du kan ansöka om följande insatser:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Läs mer om de olika insatserna

Individuell plan

Om du har beviljats någon LSS-insats har du rätt att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att göra en sådan plan. Denna plan ersätter inte eventuella andra handlingsplaner hos de olika huvudmännen.

Så ansöker du

Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Personer under 15 år eller som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Du kan ansöka om insatserna genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS, pdf 219 kB. Du skickar blanketten till LSS-myndighet. Du kan också ansöka genom e-tjänsten som heter Ansökan om insatser enligt LSS. För mer information om stöd och service enligt LSS kontaktar du Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. En LSS- handläggare kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov. Sedan beslutar handläggaren om du har rätt till de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

För att ansöka om insatsen ”Rådgivning och annat personligt stöd” ska du alltid kontakta Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, på telefon 040-33 30 00.

Avgifter för LSS-insatser

Alla LSS-insatser är kostnadsfria. Det enda som du själv betalar för är måltider i samband med korttidstillsyn och vistelse på korttidsboende. Hyresgäster i bostad med särskild service enligt LSS tecknar ett andrahandskontrakt och betalar därmed sin egen hyra.