Familjehem

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem.

Vad är ett familjehem?

Barnen som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst . Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller har missbruksproblem.

Vem kan bli familjehem?

Alla familjer är välkomna att söka sig till att bli familjehem. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut från fall till fall. För att behovet ska kunna mötas behövs det olika slags familjekonstellationer som familjehem. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Så blir du ett familjehem

Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan. Du blir därefter kontaktad av en rekryterare på familjehemsenheten. Du kan även ringa eller skicka ett meddelande direkt till någon av rekryterarna (se kontaktruta) för att få mer information.

Vad händer sedan?

Om du och rekryteraren är överens om att gå vidare med din intresseanmälan kommer rekryteraren att träffa dig och din familj vid flera hembesök och gör sedan djupintervjuer med de vuxna i familjen.

Efter att rekryteraren har gjort sin utredning är det socialnämnden som beslutar om du kan bli familjehem. Även släktingar eller familjer som känner barnet på annat sätt måste utredas och godkännas som familjehem. Rekryteraren bedömer vilken familj och vilket barn som passar bäst för varandra, i dialog med dig.

Avtal

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och familjehemsenheten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Stöd och utbildning

Under tiden du har ett barn placerat hos dig får du regelbundet handledning och stöd av erfaren personal. Du och din familj ska aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Socialsekreterare kommer även att ha regelbunden kontakt med barnet, dels tillsammans med er i familjen och dels enskilt. Detta för att följa barnets utveckling och för att försäkra sig om att barnet har det bra.

Innan du blir familjehem ska du gå en utbildning. Familjehemsenheten bjuder sedan återkommande in till utbildningar för familjehem under tiden du har ett barn boende hos dig.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.