Utförare hemvård

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 6 april om Attendo som utförare av hemvård inom Helsingborgs stad. Tillsammans med kommunens Omsorg i Helsingborg kommer Attendo att ingå i fritt omsorgsval.

Helsingborgs stad använder fritt omsorgsval inom hemvård, vilket innebär att kunden själv väljer vilken utförare de vill ska utföra omsorgen. Idag går det att välja mellan två utförare, Omsorg i Helsingborg och Attendo. Avtalet med Attendo upphör den 30 september, och för att kunden även fortsättningsvis ska kunna välja utförare av hemvård beslutade vård- och omsorgsnämnden i januari att genomföra en ny upphandling. Efter utvärdering av anbuden har nämnden beslutat att på nytt tilldela Attendo uppdraget som utförare av hemvård i Helsingborgs stad.

– Vi är nöjda över att helsingborgaren även fortsättningsvis kan välja sin utförare av hemvård. Fritt omsorgsval har funnits under många år och fungerar väl, säger Jonny Cato Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det nya avtalat innebär främst två förändringar – det geografiska området är uppdelat i fem istället för fyra områden och alla insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samlas inom den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg. Det innebär att när kunden behöver hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut är det Omsorg i Helsingborg som ger den hjälpen oavsett vilken utförare som valts.

– Fördelen med att samla alla HSL-insatser inom Omsorg i Helsingborg är att vi kan samordna specialistkunskaper inom kommunen så att de kommer alla invånare i Helsingborg tillgodo. Det är också gynnsamt i samband med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Helsingborg och Region Skåne, säger Jonny Cato Hansson.

Attendo kommer att vara en del av fritt omsorgsval av hemvård inom Helsingborgs stad, tillsammans med den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg. Kunder som idag har Attendo som utförare kommer även fortsättningsvis att få det.  Som kund har man alltid möjlighet att välja utförare. Eventuella hälso- och sjukvårdsinsatser har Omsorg i Helsingborg ansvar för.

Tidsplan
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 6 april att anta Attendos anbud som utförare av hemvård och delegerad hemsjukvård, och det offentliggjordes den 7 april. Avtal tecknas först den 18 april eftersom efter att tilldelningsbeslut meddelats träder en avtalsspärr i kraft, detta för att andra anbudstagare ska ges möjlighet att överklaga beslutet om de tycker att det finns skäl för det. Därefter börjar arbetet med verksamhetsövergång av sjuksköterskor. Den hälso- och sjukvårdspersonal som idag arbetar hos Attendo kommer erbjudas att följa med över till Omsorg i Helsingborg. Avtalet träder i kraft från och med den 1 oktober 2017 och gäller fyra år framåt.