Fortsatt god ekonomi för Helsingborgs stad

Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2016 ett resultat på 321 miljoner kronor, vilket är 185 miljoner högre än budget. En generellt låg utveckling av kostnaderna hos nämnderna, tillsammans med väsentligt lägre pensionskostnader än planerat, förklarar det positiva resultatet. Härtill kommer en så kallad byggbonus på drygt 60 miljoner kronor.

Denna har sin grund i att Helsingborg färdigställt ett stort antal bostäder under året och staten betalar ut ersättning för att stimulera bostadsbyggandet i landet. Ur balanskravssynpunkt uppgår stadens resultat till 199 miljoner kronor, vilket innebär att Helsingborg har en god ekonomisk hushållning.

– Stadens stabila ekonomiska utveckling ger oss bra förutsättningar att vidareutveckla Helsingborg mot stadens vision, Helsingborg 2035. Resultatet ger även goda ingångsvärden i 2017 och efterföljande år. Detta är särskilt viktigt utifrån att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förutspår väsentligt sämre finansiella tider för kommunsektorn säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Under året har staden investerat för 800 miljoner kronor. De investeringar som har haft störst utgifter under året är Olympia med 157 miljoner samt Gustavslundsskolan med 66 miljoner kronor.

– Årets kassaflöde och årets ingående nettolikviditet täcker fortsatt investeringsutgifterna, men under första halvåret 2017 kommer nettolikviditeten vara under noll. Detta är planerat och förväntat men en tydlig signal på vikten av ett fortsatt fokus på stadens ekonomi, framhåller ekonomidirektör Ulf Krabisch.

En viktig del i årsbokslutet är redovisningen av stadens verksamhetsresultat. Sveriges Kommuner och Landstings sammanställning Kommunens kvalitet i korthet visar att flertalet av stadens resultat ligger på en bra nivå jämfört med andra kommuner, ofta till en jämförelsevis lägre kostnad.

– Det är glädjande att stadens verksamheter uppvisar en positiv utveckling på en jämn och hög nivå, tillägger Peter Danielsson och fortsätter:

– Skolresultaten har förbättrats, andelen elever med behörighet till gymnasieskolan har ökat och ligger nu på 89 procent vilket är högre än värdet för riket.