Daglig verksamhet till vård- och omsorgsförvaltningen

Daglig verksamhet som idag är verksam inom arbetsmarknadsförvaltningen går över till vård- och omsorgsförvaltningens organisation. Alla 170 deltagare i den dagliga verksamheten kommer att ha kvar sin sysselsättning. 

 Arbetsmarknadsförvaltningen har idag på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen sysselsättning för 170 deltagare inom daglig verksamhet. När avtalet löper ut den 31 december 2016, kommer det inte att förnyas. 

 Förändringen betyder inte så mycket i praktiken, den dagliga verksamheten kommer att tillhöra organisationen vård- och omsorgsförvaltningen, istället för arbetsmarknadsförvaltningen.

 Alla 170 deltagare i den dagliga verksamheten, inom arbetsmarknadsförvaltningens regi, kommer att ha kvar sin sysselsättning.

 De 40 medarbetare som idag är verksamma inom dagliga verksamheten, kommer att ha kvar sin anställning i Helsingborgs stad med samma anställningsförhållanden som idag.

 Förändringen sker mot bakgrund av att vård- och omsorgsnämnden vill ge möjlighet till LOV inom daglig verksamhet, vilket vård- och omsorgsförvaltningen nu utreder möjligheten för. Där ett förslag ska presenteras i oktober.

 Lagen om valfrihetssystem (LOV)
LOV innebär att externa företag, efter att de fått tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) kan anmäla sitt intresse att vara med i LOV. LOV innebär till skillnad från LOU (Lag om offentlig upphandling) att alla intressenter och den kommunala verksamheten får samma ersättning att bedriva daglig verksamhet.