Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har sju tjänstegarantier inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

  • Vi garanterar att personalen bemöter dig på ett bra sätt.
  • Vi garanterar att från och med 80 år erbjuds du som inte har någon beviljad insats, vartannat år ett personligt besök från vård- och omsorgsförvaltningen då du kan få information om vården och omsorgen i Helsingborg.
  • Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg vid tillfälliga förändringar.
  • Vi garanterar att du som bor på särskilt boende alltid får välja mellan två näringsriktiga middagsrätter.
  • Vi garanterar att du har en genomförandeplan och en kontaktman från att insatsen har påbörjats.
  • Vi garanterar att du får information om hur du överklagar ett myndighetsbeslut.
  • Vi garanterar att du får information om hur du går tillväga om du har klagomål på din vård och omsorg.

Därför valde vi just den här tjänstegarantin

Vår tjänstegaranti innehåller delar som är nödvändiga för att alla som tar del av stadens vård och omsorg ska få ett gott stöd och ha inflytande över den hjälp de får.

Om vi inte lever upp till garantin

I de fall då du eller någon annan upplever att vi inte har följt tjänstegarantin gör vi en utvärdering av situationen. Alla synpunkter och klagomål som vi tar emot dokumenteras på en speciell klagomålsblankett. Du kan alltid vara anonym, men om du uppger namn och adress så skickar vi en bekräftelse till dig när vi har tagit emot dina åsikter. Där talar vi även om vem som tar hand om ärendet. När vi har utrett ditt ärende får du besked om hur vi ska rätta till problemet och förbättra verksamheten.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på vård- och omsorgsnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin.

Du kan även höra av dig direkt till vård- och omsorgsförvaltningen. Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt och skriftligt, direkt till ansvarig chef eller till vård- och omsorgsförvaltningens centrala klagomålsfunktion. Klagomålsfunktionen når du genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Du kan även fylla i blanketten för synpunkter och klagomål (pdf 69 kB).

Blanketten skickar du portofritt till:
Frisvar
Vård och omsorgsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Vi garanterar att ditt klagomål behandlas seriöst och att du blir kontaktad inom en vecka.