Jämför resultat

Här hittar du information om hur Helsingborgs resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell både över tid och könsuppdelat. Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Boende för äldre
Hemvård/hemtjänst
Funktionsnedsättning – boende och insatser

Social omsorg och stöd

Miljö och klimat
Upplevelser och rekreation
Näringsliv och företagsamhet
Samhällsutveckling

Invånardialog
Jämställdhet
Hållbart medarbetarskap och ledarskap
Ekonomisk hållbarhet

Kommunkompassen

Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun arbetar med kvalitet inom flera områden. Helsingborg har genomfört utvärderingen 2014 och 2017.

Kommunkompassen värderar bland annat hur vi arbetar med att utveckla våra verksamheter, hur vi arbetar med demokratifrågor, kommunen som arbetsgivare och hur vi skapar bra förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling i hela den geografiska kommunen. Sedan starten 2002 har SKL genomfört 170 utvärderingar i olika kommuner. Helsingborg har det högsta poäng som någon kommun hittills fått i undersökningen.