Stadens ledningssystem

Helsingborgs stad arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politikerna styr Helsingborgs stad utifrån de mål som de sätter upp och de resultat som stadens verksamheter ska uppnå.

I Helsingborg fokuserar vi på mål och resultat och ständiga förbättringar. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Mål- och resultatstyrning med olika perspektiv

Mål- och resultatstyrning i Helsingborgs stad innebär att nämnderna och verksamheterna formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi.

Arbetet med mål- och resultatstyrning sammanställer vi i styrkort för staden, nämnder och förvaltningarnas verksamheter. Stadens övergripande mål (stadens styrkort) utgår från vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden. Programmet för mandatperioden beskriver den politiska viljeinriktningen och är tillsammans med Helsingborg 2035 utgångspunkten för stadens ledning och styrning.

Målkedjan – mål på olika nivåer

Vi har mål på olika nivåer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan stadens mål, nämndernas mål, verksamheternas mål och medarbetarens personliga mål. Denna koppling kallar vi för målkedjan.  Målkedjan ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten och att det uppstår en kedja av händelser som gemensamt bidrar till att vi gör rätt saker i riktning mot Helsingborg 2035 och hållbar utveckling.