Ekonomiska termer

Vad innebär soliditet, kassaflöde och nettokostnad? Lär dig mer om begreppen här.

Avgiftsfinansierad verksamhet

I denna verksamhet ingår stadens vatten- och avloppsverk. Den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras helt genom egna intäkter och påverkar därför inte kommunens skatteuttag. Den avgiftsfinansierade verksamheten är avgränsad från övrig verksamhet och utgör egna resultatenheter med såväl resultaträkning som balansräkning.

Balanskrav

För att uppfylla lagstiftningens krav att kommunen visar god ekonomisk hushållning görs uppföljning mot det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Detta räknas fram genom att resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten dras bort från stadens resultat, samt att reavinster på anläggningstillgångar och pensionsskuldspåverkan från skuld intjänad före 1998 tas bort.

Budget

Enligt kommunallagen är kommunerna skyldiga att upprätta en budget. Budgeten för staden ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vid bokslutet görs jämförelser mellan budgeterade och redovisade intäkter och kostnader. Ett positivt budgetutfall benämns överskott och ett negativt underskott.

Finansnetto

Finansnetto innebär skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Kassaflöde

Kassaflödet består av verksamhetens inbetalningar och utbetalningar under en begränsad tid. Genom att följa verksamhetens så kallade betalningsströmmar under en viss period, får man en bild över hur verksamheten utvecklas.

Nämnders och styrelsers resultat

Med resultat menas i detta fall utfall i förhållande till budget, det vill säga avvikelse från det resultat som budgeterats. I normalfallet är det budgeterade resultatet för nämnder och styrelser 0 kronor.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten finansieras till cirka 80 procent av skattenettot medan resterande 20 procent består av olika avgifter, ersättningar och bidrag.

Soliditet

Anger hur stor del av stadens tillgångar som är finansierade med egna medel, det vill säga eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och kan sägas vara ett uttryck för den finansiella styrkan. Soliditeten sett över tid beskriver förändringar och den finansiella styrkans utveckling.

Verksamhetens nettokostnad

Utgör skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisat. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets resultat

Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga stadens förmögenhet, vid årets slut. I ett företag visar årets resultat om företaget under året har gått med vinst eller förlust. Det blir ett slags mått på effektiviteten i verksamheten, att ”rätt saker har gjorts till rätt kostnad”. Motsvarande resonemang kan inte direkt tillämpas på kommuner då dessa inte är vinstdrivande. Ett vedertaget mått för god ekonomisk hushållning över tiden är att resultatet ska utgöra minst två procent av skattenettot. Inom kommunal verksamhet har man dessutom det lagstadgade balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna.