Mål, ekonomi och budget

Helsingborgs stad styrs utifrån visionen Helsingborg 2035, programmet för mandatperioden och stadens övergripande mål och ekonomi (budget).

Stadens nämnder ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån:

  • lagstiftning
  • kommunens regelverk (reglementen och delegationsordningar)
  • politiska mål (nationella och lokala)
  • styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer)
  • ekonomisk tilldelning.

Helsingborgs stads mål- och resultatstyrning bygger på: