Stadsrevisionen

Stadsrevisionen ska granska alla verksamheterna inom Helsingborgs stad. Granskningen görs varje år. 

De förtroendevalda revisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt.
  • att räkenskaperna är korrekta.
  • att den interna kontrollen inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt punkterna ovan.

Revisionskontoret

Tjänstemännen som fungerar som biträden åt de förtroendevalda revisorerna arbetar på revisionskontoret. Revisionskontoret har fem medarbetare och leds av stadsrevisor Per-Reinhold Olsson.

Revisionsplan

Revisionen gör en så kallad väsentlighet- och riskanalys som ligger till grund för vad som ska granskas. Analysen mynnar sedan ut i en revisionsplan som antas varje år.

Årsrapporter

2016

2015

Revisionsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2014, 2015 och 2016. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

2016

2015

2014