Nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas. I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.

Kommunfullmäktige avgör hur många personer som det ska vara i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Här kan du se vilka nämnder som finns i kommunen.

Sammanträdesdagar 2017