Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

I Helsingborg har kommunstyrelsen det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor (så kallad krisledningsnämnd).

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Det styrande blocket i Helsingborg består av partierna Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Efter valet 2014 har de ledningsansvar för Helsingborgs stad. Det innebär att de tillsatt alla ordförandeposter i stadens nämnder och bolag.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Beslut och protokoll

Kallelser, handlingar och protokoll till kommunstyrelsens möten finns i stadens diarier på webben.

Ledamöter

Här kan du se vilka som är med i kommunstyrelsen.

Mötesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar cirka en gång i månaden. Mötena är inte öppna för allmänheten.

Mötesdagar 2017
11 januari
8 februari
15 mars
12 april
10 maj
31 maj
9 augusti
13 september
11 oktober
8 november
29 november