Förvaltningar

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Helsingborg har förvaltningarna cirka 7 500 anställda.

Stadsdirektör Palle Lundberg är stadens högste tjänsteman och chef över stadens förvaltningschefer. Han har ett övergripande ansvar att samordna stadens förvaltningar och bolag.

Stadsdirektörens sekreterare är Cornelia Strömgren Persson.

Förvaltningar i Helsingborgs stad

  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Fastighetsförvaltningen
  • Kulturförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • Skol- och fritidsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Stadsledningsförvaltningen
  • Vård- och omsorgsförvaltningen.

Revisionskontoret granskar kommunens verksamhet på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, som i sin tur har utsetts av kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten (”brandkåren”) ingår sedan den 1 januari 2015 i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.