Avgifter och regler

Ditt barn får plats i förskolan i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Att få en plats på förskolan

Dina barn kan gå i förskolan från det att de har fyllt 1 år till och med juli det år ditt barn börjar förskoleklass. När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem, det som kallas fritids. Läs mer om fritids här.

Ditt barn får plats i förskolan i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats minst 4 månader innan du behöver platsen. Oavsett när du gör din anmälan får du ett ködatum tidigast 4 månader innan barnets startdatum på förskolan.

Kö och placering

Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till vad ni önskat och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt.

När du anmäler behov av plats kan du välja och rangordna upp till fem olika alternativ. Huvudregeln för hur platserna fördelas är att det sker efter ködatum, det vill säga det datum då du gjort din anmälan om behov av plats. Följande turordning gäller sedan för placering och erbjudande om plats:

 1. Barn som beviljats förtur efter särskilt beslut
 2. Syskonförtur
 3. Ködatum

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till en ledig plats om din anmälan är gjord minst 4 månader före önskat startdatum. Ditt barns syskon måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förtur ska gälla. Om det finns fler syskon i kön än lediga platser där du önskat plats fördelas platserna efter ködatum och i sista hand ålder. Barn folkbokförda i samma familj och på samma adress räknas som syskon.

För placering efter ködatum gäller att det barn som har äldst ködatum blir erbjuden en plats först. Om två barn har samma ködatum, blir det äldsta barnet erbjuden en plats först. Placeringen utgår från önskad månad.

Specialförskolorna omfattas inte samma turordningsregler.

En förskolechef kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur. Ett sådant avsteg ska motiveras i varje enskilt fall och dokumenteras av enheten.

Om det inte finns någon ledig plats på någon av de alternativ du önskat blir du erbjuden en plats så nära ditt barns hem som det är möjligt. Det är en av Helsingborgs stads förskolechefer med verksamhet i ditt boendeområde som ansvarar för att hitta en plats till dig.

När du tackat ja till en plats måste ditt barn börja på förskolan senast 2 veckor efter det startdatum du accepterat, annars förlorar du platsen som går till ett annat barn på tur.

Platsgaranti

Om ditt barn är i åldern 1-5 år och du har anmält behov av plats senast 4 månader innan du vill att ditt barn börjar är du garanterad en plats på någon av stadens förskoleverksamheter, enligt ovanstående regler.

Arbetssökande, föräldra- eller semesterledig

Om du som förälder blir arbetslös och söker jobb har ditt barn rätt att ha kvar sin plats och sin schematid i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Du har rätt att utöka den tiden tillfälligt om du till exempel behöver mer tid för att gå på arbetsintervjuer.

Om du får ett till barn och tar föräldraledigt får ditt äldre barn som går på förskolan behålla sin plats och tid i 2 månader efter att det nya barnet fötts. Efter det har det äldre barnet rätt till 15 timmar i veckan året om på förskolan. Fyller det barnet 3 år under året kan du med start från höstterminen ha barnet i allmän förskola kostnadsfritt.

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.

Om ni flyttar till en annan kommun

Om du och din familj flyttar från Helsingborgs stad till en annan kommun i Sverige krävs en särskild överenskommelse med den nya kommunen om du vill att barnet ska behålla sin plats i Helsingborgs stad. Ta kontakt med din nya hemkommun för mer information.

Vad kostar en plats?

Hur mycket en förskoleplats i Helsingborg kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i stadens förskoleverksamhet och/eller på fritidshem.
Bruttoinkomsten för hushållet där barnet är folkbokfört spelar också in. Bruttoinkomsten är hur mycket pengar hushållet tjänar innan skatt.

Avgift för barn i förskoleverksamhet (1-3 år) är:

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 362 kr/mån
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 908 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 454 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn i förskoleverksamhet (3-5 år) och fritidshem:

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 908 kr/mån
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 454 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 454 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. För 3-, 4- och 5-åringar som bara går i allmän förskola är verksamheten avgiftsfri.

Överflyttning till annan avgiftsnivå sker när relevanta förändringar inträffat som till exempel ny inkomst eller ändrade familjeförhållanden.

Den 1 augusti året barnet fyller tre år ändras avgiften, oavsett vilket datum barnet fyller år.

Vill du veta mer? Då kan du läsa följande information. (Pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Beräkna avgift

Här kan du beräkna avgift för din plats i förskola eller fritidshem.

Lämna uppgift om din inkomst

När du har fått en plats på någon förskola ska du fylla i inkomstförfrågan och lämna in till förskolan eller skol- och fritidsförvaltningen.

Här kan du lämna inkomstuppgift direkt i vår e-tjänst.
(Logga in med e-legitimation)

Inkomstuppgift 170101

Lämna uppgift om ditt barns tider på förskolan

Tiden som ditt barn kan vara på förskolan styrs bland annat av dina arbetstider eller studier. När du har fått en plats på förskolan ska du lämna in ett schema med dina arbetstider och tider som ditt barn behöver vara på förskolan.

Här kan du lägga in och ändra ditt barns tider direkt i vår e-tjänst.
(Logga in med e-legitimation)

Här kan du ange ditt barns tider via blankett. (Pdf 89 kB)

Verksamheter utan kostnad

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Här kan du läsa mer om allmän förskola.

Öppen förskola kostar inte heller någonting. Det är en pedagogisk förskoleverksamhet för dig som är hemma med små barn.

Här kan du läsa mer om öppen förskola.