Avgifter inom bygglov

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta.

Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Kontakta oss på bygglovsenheten om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Avvikelser från detaljplanens bestämmelser

Om din ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer i exemplen nedan:

  • 20 procent på bygglovsavgiften
  • 2 200 kronor för grannhörande

Vi hör ägarna till de fastigheter som ligger runt din fastighet och som berörs av det du vill göra.

Bygger du i eller nära fastighetsgräns hör vi också berörda grannar, men ingen avgift för grannhörande tillkommer.

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

I exemplen nedan tillkommer också knappt 300 kronor för kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.

BygglovAvgift utan planavvikelse
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvadratmeter23 000
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 kvadratmeter29 000
Nybyggnad av garage/carport < 50 kvm3 500
Nybyggnad av garage/carport > 50 kvm8 000
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 kvm8 000
Tillbyggnad av enbostadshus 50-129 kvm15 000
Tillbyggnad med skärmtak 15-30 kvm3 000
Tillbyggnad med skärmtak > 31 kvm6 000
Murar och plank vid enbostadshus2 500
Fasadändring (mindre)1 500
Ny takkupa3 500
Nybyggnad av växthus, lusthus, uterum, förråd 0-19 kvm2 000
Bygglov för skyltAvgift
Vepa, < 20 kvm (bygglov beviljas i max 6 månader)4 300
Vepa, > 20 kvm (bygglov beviljas i max 6 månader)10 700
Skylt med liten påverkan på omgivningen2 500
Skylt med stor påverkan på omgivningen5 700
Därutöver per skylt, om mer än en skylt1 300 – 2 900
Byggskylt, max 15 kvm, placerad på byggfastigheten, kräver bygglovIngen avgift
FörhandsbeskedAvgift
Förhandsbesked utanför område med detaljplan6 000         
Anmälan Avgift
Anmälan installation av eldstad 1 400
Anmälan mindre ändring av bärande konstruktion 1 700
Nybyggnad av komplementbostadshus på 25 kvm byggnadsarea 5 000
Nybyggnad av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea 3 200 – 5 000
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med 15 kvm bruttoarea 3 200 – 5 000
Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus 5 000